Gastroenterology Surgeries

ELCE Laparoscopic Surgeries For Other Gastroenterology Problems

  • Laparoscopic Fundoplication for hiatus hernia
  • Laparoscopic Appendicectomy
  • Laparoscopic Cholecystectomy for gall stone disease
  • Laparoscopic Hydatid cyst excision
  • Laparoscopic vagotomy and Gastro-Jejunostomy for ulcer disease
  • Laparoscopic Heller’s Myotomy for Achalasia Cardia
  • Laparoscopic cystogastrostomy for pseudo cyst pancreas
  • Laparoscopic GI cancer surgeries